Garantija

Garantija precēm ir 2 gadi, ja ražotājs nav noteicis garāku garantijas laiku.

Ja garantijas laikā ir radušās pretenzijas par preces kvalitāti vai radušies tehniskie bojājumi ražotāja vainas dēļ, tād pārdevējs novērš bezmaksas, pie nosacījuma, ka ievēroti ekspluatācijas noteikumi un saglabāts garantijas talons ( čeks vai pavadzīme) kurā skaidri redzams pirkuma datums, pārdevēja un pircēja ndati, kā arī iegādātās preces nosaukums. 

Atverot iepakojumu, jāpārbauda preci. Ja ir konstatēts defekts, tad preci nedrīkst izmantot darbībā, ir obligāti jāsaglabā iepakojums un jāziņo pārdevējam.

ALFAtools.LV neuzņemas atbildību ja:

 • preces bojājumi radušies Klienta vainas dēļ;
 • preces defekti radušies tās izmantošanas neparedzētiem mērķiem rezultātā ( nav ievēroti ražotāja eksplotācijas noteikumi);
 • precei ir dabisks nodilums pie parastas izmantošanas;
 • bojājumi radušies kontaktā ar svešķermeņiem (piemēram, smiltīm, akmeņiem utml.) vai tam līdzīgos gadījumos
 • veikts nesankcionēts remonts, piemēram, atvērot preces korpusu, izjaukt vai izņemt Preces detaļas vai tiek mainīti iepriekš pašrocīgi mehānismi u.tml
 • bojājumi, kuri radušies nepārvaramas varas rezultātā (dabas stihijas, zibens, ugunsgrēka, u.c. gadījumos)

Garantijas nosacījumi, kas šeit nav minēti, tiek regulēti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un citiem preču garantijas jomu regulējošiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

          Gadījumā, ja pircējs atsakās no pasūtījuma, precei atgriešanai ir jāatbilst sekojošiem nosacījumiem:

 • Prece bez bojājumiem un visuāliem defektiem;
 • saliktām oriģinālajā iepakojumā, kādā tās tika piegādātas iegādes brīdī;
 • uz iepakojuma jābūt visām oriģinālajām etiķetēm, drošības plēvēm un citiem marķējumiem

Iepriekš minēto nosacījumu neievērošanas gadījumā, pircējs zaudē tiesības atgriezt preci vai saņemt garantijas pakalpojumus. 
Ja precei tiek atklāti defekti, klientam jāgriežas ALFAtools.LV ar prasību izvērtēt radušos situāciju,kurā jāmin

 • pasūtījuma numurs;
 • Klienta vārds un kontaktinformācija;
 • informācija par defektu (kur un kad tas ticis konstatēts vai radies) un, ja iespējams, fotogrāfijas, kurās ir skaidri redzams preces defekts;
 • Klients ir tiesīgs pieprasīt atpakaļ naudu tikai tajā gadījumā, ja preces/detaļas nomaiņa vai remonts nav iespējams vai nav izdevies

Vairāk par Pircēja tiesībām uz garantiju, lasiet sadaļa Lietošanas noteikumi vai griezties pie pārdevēja ALFAtools.lv pa telefonu +371 23208890 vai rakstot e-pastu info@alfatools.lv